Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera organizacyjnie program „stypendiów pomostowych” (segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program, w 
którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Kryteria przyznawania stypendium:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkolę ponadgimnazjalną w 2019 roku і którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są, obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracą w okresie co najmniej 2 lat,
  3. mieszkają. na terenach wiejskich lub w miastach do 20 mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl ,
  4. pochodzą z rodzin, w których dochodów przeliczeniu na osobą lub dochód osoby uczącej sią nie jest wyższy niż 1688,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r.
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbą punktów nie niższą niż

Tryb і zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

  1. Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie stvpendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym wzglądem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.
  2. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 10 października 2019r. ogłasza listą stypendystów.
  3. Warunkiem otrzymania stypendium jest:
  • w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2019 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,
  • w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2020 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinformować

Roczne stypendium wynosi 5000 zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł.

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM