W środę 13 maja 2020 r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W związku  z panującą  sytuacją wynikającą z zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) sesja odbywała się w trybie zdalnym z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji na odległość.  Była to pierwsza  w historii Gminy Dąbrowa Tarnowska sesja o takim charakterze, dzień wcześniej w identyczny sposób przeprowadzono wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej.  Podczas środowej sesji  radni  pozostawali  w swoich domach, natomiast na sali obrad tutejszego Urzędu Miejskiego  byli obecni Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady, który prowadził obrady oraz Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Skarbnik- Małgorzata Bąba  oraz obsługa administracyjno – techniczna.    

Na tej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID -19.

Ponadto, Rada zmieniła uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie  Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt  dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Samorządowym “Perełka” prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat zwalniając całkowicie rodziców lub opiekunów prawnych z opłaty stałej, w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020  obejmującej w szczególności  zwiększenie  wydatków budżetowych z przeznaczeniem na koszty związane z przebudową ul. Batalionów Chłopskich oraz  ul. Popiełuszki w  Dąbrowie  Tarnowskiej.

DSC 0213 XX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Przedmiotem obrad  była także sprawa przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Nr XVI/181/19 Rady Miejskiej  w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy do zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska i odpowiedzi na skargę.

Na sesji podjęto również uchwały w sprawie odwołania radnego Jacka Sarata ze Zgromadzenia Związku Gmin ds. Wodociągów  i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej i wyznaczenia  w  jego miejsce radnego  Jacka Świątka.

DSC 0221 XX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Rada  podjęła też uchwały  o charakterze  majątkowym, a dotyczyły one:

  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki nr 657/1 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym.

Radni  zapoznali się z  „Oceną  zasobów  pomocy  społecznej  za 2019 r.  dla Gminy Dąbrowa Tarnowska” przygotowaną przez Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz ze sprawozdaniem z  realizacji Programu   współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi   podmiotami   prowadzącymi    działalność pożytku  publicznego za rok 2019.

DSC 0218 XX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W końcowej części sesji  radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od różnych instytucji  i organizacji, oraz mieszkańców, w szczególności  protestem  części społeczności Nieczajny Górnej, Szarwarku oraz Luszowic (Gmina Radgoszcz) wobec budowy stacji bazowej  telefonii komórkowej PLAY o oznaczeniu  DBR70007A wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz kanalizacją kablową i niezbędną  techniczną infrastrukturą towarzyszącą na działkach w miejscowości Szarwark. Burmistrz zapewnił, że wnikliwie zbada tę sprawę i będzie na bieżąco  informował  mieszkańców.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej