Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej. Wiodącym tematem sesji było debata nad raportem o stanie gminy i udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. Na wstępie Burmistrz Krzysztof Kaczmarski w swoim wystąpieniu dokonał wprowadzenia o raporcie o stanie gminy. Następnie Radni rozpoczęli dyskusję nad raportem. Po dyskusji Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.
W kolejnym punkcie obrad Burmistrz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 r. wskazując główne pozycje dochodów i wydatków budżetowych. Wrócił uwagę, że najwięcej wydajemy na opiekę społeczną a następnie na oświatę. Następnie została odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pinas  przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 r. Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

Zgodnie z procedurą Wiceprzewodniczący Rady Jacek Świątek odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  na temat w/w sprawozdania. Po dyskusji radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 r. – głosami za – 11, przeciw – 8. Dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Takim samym wynikiem głosowania radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 r.

XXII Sesja RMDT 23 07 2020 7 XXII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmującej w szczególności zwiększenie wydatków budżetowych.

XXII SRMDT absolutoryjna XXII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Na sesji podjęto także uchwały w następujących sprawach:

1) zmian    uchwały    budżetowej     Gminy    Dąbrowa  Tarnowska na 2020 r.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020 –  2028 ,
3) udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego  na dofinansowanie dokończenia zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  przy drodze powiatowej  Nr 1323K Czarkówka  – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny  w m. Lipiny” – refundacja  poniesionych kosztów,
4) przyjęcia lokalnego ”Programu wspierania edukacji  uzdolnionych dzieci i młodzieży  pobierającej naukę  na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”,
5) przyjęcia Regulaminu Stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
6) przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska ,
7) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
8) zmian Statutu  Gminy Dąbrowa Tarnowska ,
9) wyrażenia  zgody na nabycie nieruchomości  – dz. Nr 829/14, 829/18, 829/16,  829/20, 829/8, 861/4  położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica
10) wyrażenia  zgody  na nabycie własności  nieruchomości działek położonych w Morzychnie, obręb Morzychna do zasobów mienia komunalnego z przeznaczeniem na cel  publiczny  – poszerzenie drogi gminnej,
11) wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego – działki  Nr 21  położonej w  Dąbrowie Tarnowskiej (obręb Ruda),
12) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  na oś. Westerplatte 5/22 w Dąbrowie Tarnowskiej,
13) wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu  lokalu mieszkalnego  nr 22  na os. Westerplatte 5 w Dąbrowie Tarnowskiej,
14) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu,
15) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  mienia komunalnego  ograniczonym  prawem rzeczowym,
16) rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Nieczajna Górna,
17) pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi.

XXII Sesja RMDT 23 07 2020 XXII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami zawartymi w pismach, które wpłynęły  do tut. Rady w ostatnim czasie od mieszkańców naszej Gminy oraz różnych instytucji .