W środę 27 stycznia  2021 r. odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Sesja poprzedzona była komisją na której radni szczegółowo omówili wszystkie projekty uchwał. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną komisja, podobnie  jak i  sesja prowadzone były w trybie zdalnym. Sesję prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2021. Zmiany te zostały uchwalone w związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy wieloletniego zadania  pn. utworzenie Centrum Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Gminie Dąbrowa Tarnowska  z okresem realizacji  2021-2023, którego  planowany koszt obecnie wynosi  4 406 000 zł.

Radni podjęli  uchwały  w  sprawie nadania  nazwy dwóm  nowym drogom. Ewidencja ulic i adresów miasta Dąbrowa Tarnowska powiększyła się o ulice „Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”  oraz  „Zacisze”. Radni podejmując w/w  uchwały  przychylili się do  wniosków  Doraźnej Komisji  ds. Nazewnictwa Ulic i Placów  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, której przewodniczy  radny Jerzy Pasternak.  Komisja kontynuując pracę Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów kadencji 2014-2018   podtrzymała wolę  nadania działkom:
–  nr  599/23,  591/32, 591/39, 591/36, 590/32 położonym   w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda dla  drogi gminnej    imienia „Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”
–   działce   nr 1200 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb  Bagienica  dla  drogi gminne  nazwy  „Zacisze” .

Radni przychyli się również do wniosku  mieszkańców w sprawie zmiany przynależności  odcinka  drogi tzw. ul.  Grunwaldzka boczna do  ul. Grunwaldzkiej  obejmującej działki  nr 539/21, 539/28,  547/21, 547/19, 547/16  położone w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda,  i podłączenie  ich do ulicy „Prymasa Stefana Wyszyńskiego” .

Na tej sesji radni podjęli  uchwały majątkowe dotyczące:
1) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym,
2) wyrażenia  zgody na nabycie nieruchomości  – działki nr 110/8 położonej w Tarnowie,
3)  zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu ,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  przy ul. Jana w Dąbrowie Tarnowskiej,
5) wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu  lokalu mieszkalnego  przy ul. Jana w Dąbrowie Tarnowskiej.

W końcowej części sesji  radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych  mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej