W poniedziałek 11 września 2017 r. odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. Następnie radni złożyli szereg wniosków pytań i interpelacji dotyczących zarówno bieżących spraw naszej lokalnej społeczności, jak i przyszłorocznego projektu budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Odpowiedzi na zadane pytania w końcowej części obrad udzielił Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Głównym tematem sesji były sprawy z zakresu oświaty. Rada, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Oświaty, Kultury i Wychowania przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji Jerzego Żelawskiego, pozytywnie oceniła stan przygotowania przedszkoli i szkół z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska do roku szkolnego 2017/2018.

W roku szkolnym 2017/ 2018 do przedszkoli zapisano 423 dzieci (431 w ub. roku), do szkół podstawowych 1637 (381 w SP Nr 1, 650 w SP Nr 2, 209 SP Nr3, 119 SP w Nieczajnie, G. 107 w SP w Smęgorzowie, 171 w SP w Gruszowie W., a 43 uczniów zapisano do klasy „0” w Gruszowie Wielkim (1653 w ub. roku). Liczba dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska pozostaje porównywalna do roku poprzedniego.
Przy Przedszkolu Nr 1 będzie organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze środków otrzymanych z MEN – w wymiarze 2 godziny w tygodniu dla każdego dziecka, a przy Przedszkolu Nr 2 będą prowadzone dwie grupy integracyjne (6 dzieci niepełnosprawnych).
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarn. są 3 oddziały integracyjne – kl. II, III i IV a w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi Nr 2 w Dąbrowie Tarn. są 2 klasy integracyjne: kl. II i III gimnazjum.

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach zaplanowano 29,13 etatów a w szkołach podstawowych 170,84 etatów nauczycieli. Pracować będzie 45 nauczycieli w przedszkolach i 191 nauczycieli w szkołach podstawowych.

Opieka pozalekcyjna nad uczniami sprawowana będzie na świetlicach w:

 • PSP Nr 1- 90 uczniów w 3 grupach,
 • PSP Nr 2- 90 uczniów w 3 grupach,
 • PSP Nr 3 – 50 uczniów w 2 grupach,
 • PSP w Gruszowie W.- 71 uczniów w 3 grupach.

Dożywianie- gorący posiłek , wydawany jest w 3 stołówkach:

 • w PSP Nr 1- wydaje się 280 posiłków dla uczniów PSP Nr 1 i PSP w Gruszowie Wielkim
 • wP SP Nr 2- wydaje się 380 posiłków dla uczniów PSP Nr 2 i PSP w Nieczajnie Górnej i SP w Szarwarku,
 • w PSP Nr 3- wydaje się 260 posiłków dla uczniów PSP Nr 3, PSP w Smęgorzowie, PSP w Laskówce Ch. i SP w Lipinach.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach wykonano niezbędne remonty oraz zakupiono nowe materiały i wyposażanie, a także pomoce dydaktyczne.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

 • przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej,
 • przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie,
 • przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017-2023 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmującej w szczególności zwiększenie wydatków budżetowych w związku z modernizacją drogi dojazdowej do pól w Gruszowie Wielkim, z przebudową drogi w Nieczajnie Górnej oraz bieżące remonty. Zwiększone zostały wydatki także z powodu konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz opłatą na energię elektryczną.  Wzrosły także dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w związku z ustawą prawo oświatowe.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, jakim zajmowała się Rada  było podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Laskówka Chorąska, której wnioskodawcą była Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska pod przewodnictwem radnego Andrzeja Gizy. Uzasadnieniem podjęcia w/w uchwały był fakt, iż w Laskówce Chorąskiej jest jedna numeracja porządkowa nieruchomości dla całej miejscowości, co przy dużej zabudowie powoduje problemy z lokalizacją poszczególnych posesji. W związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym, koniecznością wprowadzenia ładu przestrzennego i urbanistycznego, względami bezpieczeństwa mieszkańców, działając z urzędu oraz na wniosek właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do dróg Rada ustaliła nazewnictwo ulic. Wprowadzenie nazewnictwa ulic pozwoli na zastosowanie numeracji porządkowej budynków dla każdej ulicy, a tym samym pozwoli na dokładne lokalizowanie poszczególnych posesji w tej miejscowości. Zgodnie z propozycjami mieszkańców sołectwa Laskówka Chorąska zaakceptowanymi na zebraniu wiejskim w dniu 15 marca 2017 r.

 1. Ulicy położonej na działce Nr 39 o nazwie zwyczajowej „droga powiatowa” nadaje się nazwę Centralna.
 2. Ulicy położonej na działce Nr 138 o nazwie zwyczajowej „droga koło sklepu” nadaje się nazwę Zielona.
 3. Ulicy położonej na działkach Nr 554; 562/2; 551/2; 553/2; 526/8; 555/2; 558/2 o nazwie zwyczajowej „droga na Kobierzyn”  nadaje się nazwę Spadowa.
 4. Ulicy położonej na działce Nr 223 o nazwie zwyczajowej „droga koło Golca” nadaje się nazwę Wspólna.
 5. Ulicy położonej na działce Nr 242 o nazwie zwyczajowej „droga do Gienka Ostręgi” nadaje się nazwę Świerkowa.
 6. Ulicy położonej na działce Nr 598 o nazwie zwyczajowej „droga koło Piotrowskiego” nadaje się nazwę Graniczna.
 7. Ulicy położonej na działkach Nr 47; 62 o nazwie zwyczajowej „od Zygmunta Węca do Jedlin” nadaje się nazwę Leśna.
 8. Ulicy położonej na działce Nr 44 o nazwie zwyczajowej „Kamieniec” nadaje się nazwę Kamieniec.
 9. Ulicy położonej na działce Nr 66/2 o nazwie zwyczajowej „Droga koło Masłonia” nadaje się nazwę Akacjowa.
 10. Ulicy położonej na działkach Nr 134; 608/4; 105/2 o nazwie zwyczajowej „Przez Błonie” nadaje się nazwę Błonie.
 11. Ulicy położonej na działce Nr 106 o nazwie zwyczajowej „Błonie Górne” nadaje się nazwę Dolna.
 12. Ulicy położonej na działce Nr 400 o nazwie zwyczajowej „Droga na Łazy” nadaje się nazwę Górna.
 13. Ulicy położonej na działce Nr 482 o nazwie zwyczajowej „Droga koło CKS” nadaje się nazwę Spacerowa.
 14. Ulicy położonej na działce Nr 155/2 o nazwie zwyczajowej „Droga Józef Ptak” nadaje się nazwę Brzozowa.
 15. Drodze w przysiółku Łazy o Nr 376 nadaje się nazwę Łazy.

Po uprawomocnieniu się w/w uchwały wszczęta zostanie odpowiednia procedura,       o czym mieszkańcy sołectwa Laskówka Chorąska  będą na bieżąco informowani.

Radni podjęli również szereg uchwał majątkowych:

 • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego służebnością przesyłu – działek Nr 78/5, nr 78/10, nr 94/2 i 95/2 położonych we wsi Morzychna oraz działek nr 191/3, nr 666/1 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości składającej się z działki Nr 1063/11 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica do zasobów mienia komunalnego,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości składającej się z działki Nr 310/5 położonej  w Brniku do zasobów mienia komunalnego,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 310/1 położonej w Szarwarku, obręb Szarwark,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 59/26 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 755/18 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 755/19 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Jagiellońska 11  w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokali mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 11 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na oś. Westerplatte 5  w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego na Westerplatte 5 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na oś. Kościuszki 1/1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rada podjęła uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania jednego z mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z podjęciem uchwały Nr XII/149/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, a także podjęciem uchwały Nr XXIX/401/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W końcowej części obrad radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tutejszej  Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.
Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej