W Gminie Dąbrowa Tarnowska, w lutym i w marcu odbyło się 12 zebrań wiejskich i 8 zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem tych zebrań było między innymi przedstawienie mieszkańcom sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Sprawozdania składali również sołtysi ze swojej działalności. W dniu 20 marca odbyło się ostatnie z tego cyklu zebranie w Sołectwie Gruszów Wielkim. Z uwagi na fakt, że w tym roku kończy się kadencja samorządu terytorialnego, była też okazja do podsumowania kadencji 2010-2014. 

Mieszkańcy zadawali wiele pytań dotyczących oświetlenia drogowego, naprawy dróg transportu rolnego, planów na najbliższe lata w zakresie inwestycji gminnych. Pytali o planowane zadania inwestycyjne w ich sołectwach. W przeciwieństwie do zebrań ubiegłorocznych mało było uwag do funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy. Odpowiedzi na pytania udzielali uczestniczący w zebraniach Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Knutelski. Frekwencja w zebraniach wynosiła od 30 do kilkudziesięciu uczestników w zależności od wielkości sołectwa. W zebraniach brali udział przedstawiciele ARiMR Biuro Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej oraz dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji. W kilku zebraniach brał udział Starosta Tadeusz Kwiatkowski i odpowiadał na pytania dotyczące dróg powiatowych a zwłaszcza budowy chodników przy tych drogach. Burmistrz sporo czasu poświęcał na przedstawienie wstępnej wersji strategii rozwoju gminy na lata 2014-2020.

Dyskusja na zebraniach dotyczyła także spraw, które bezpośrednio nie należą do samorządu gminnego np. budowy obwodnicy miasta, modernizacji całego odcinka drogi krajowej nr 73 z Tarnowa do Szczucina, stanu rzek i potoków będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w tym budowy zbiornika w Żelazówce, sytuacji w dąbrowskim szpitalu.

Pierwszy kwartał nowego roku to także czas na zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie z poszczególnych OSP podsumowali ubiegły rok. Jak podkreślali, był to kolejny dobry rok dla OSP w naszej gminie. Poprawia się systematycznie baza lokalowa OSP. W 2013 r. poważnym remontom poddano budynek remizy w Smęgorzowie. Przybyło drobnego sprzętu oraz umundurowania, poprawił się stan wyszkolenia druhów ochotników i były liczne wstąpienia w szeregi OSP. Takie wyniki były możliwe do osiągnięcia dzięki poważnemu wsparciu finansowemu ze strony Rady Miejskiej oraz ze strony Wojewódzkiego Związku OSP. W zebraniach uczestniczył Burmistrz Stanisław Początek jako Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Kilka zebrań zaszczycili swoją obecnością; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Rzemiński oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Ryszard Pikul.