Lokalna Grupa Działania PROWENT w Mielcu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w  konkursie plastyczno- fotograficzny pod nazwą „Odkrywamy piękno LGD PROWENT”. Celem konkursu jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD, do którego należy również Dąbrowa Tarnowska, poprzez ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”, upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą o 7 września br do 7 października br.
W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice:
I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką,
II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.
Prace powinny przedstawiać ciekawe miejsce / zakątek obszaru LGD PROWENT, fragment charakterystycznej architektury, krajobrazu lub zachowań ludzkich związanych z wypoczynkiem, rekreacją. Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem, a prace przesyłać lub dostarczać osobiście na adres biura LGD PROWENT: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec w zaklejonych kopertach wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym w terminie do 07.10.2020 r. Szczegółowych informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 773 18 90.

word Zaproszenie do udziału w konkursie plastyczno fotograficzny Odkrywamy piękno LGD PROWENT Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego.docx

loga PROWENTowskie Zaproszenie do udziału w konkursie plastyczno fotograficzny Odkrywamy piękno LGD PROWENT