W miniony poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę ze spółką STRABAG Infrastruktura Południe z siedzibą we Wrocławiu na „Budowa i przebudowa ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej”.

 Zadanie przewiduje zaprojektowanie i wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ulicami Szarwarską i Witosa w ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej.

Łączna długość nowej drogi wyniesie o ok. 2 070 metrów.

Zgodnie warunkami zawartej umowy zadanie winno być zakończone w kwietniu 2025 roku. Pierwszy rok jej obowiązania zostanie poświęcony przygotowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, natomiast roboty budowlane ruszą w pierwszej połowie 2024 roku.

W zakresie prac projektowych i robót budowlanych znajdują się m.in.: budowa jezdni o dwóch pasach ruchu, budowa jednostronnego chodnika, budowa jednostronnego pobocza, budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia, fragmentaryczny remont nawierzchni istniejącej jezdni i chodnika oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym.

Łączny koszt inwestycji przekroczy 9,5 miliona złotych, z czego ponad 4,9 mln. zł będzie pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, natomiast niespełna 4,6 mln. zł sfinansuje Gmina Dąbrowa Tarnowska.

Inwestycja wpłynie na poprawę warunków ruchu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Budowa i przebudowa dwóch dróg poprawi dostępność do terenów budowlanych oraz użytków rolnych. W otoczeniu przedmiotowego odcinka drogowego następuje intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Zrealizowanie zadania znacznie poprawi dostępność komunikacyjną do lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wydzielone graniczące ze sobą dwa odcinki drogowe, połączone wybudowanym w ostatnich latach staraniem Gminy Dąbrowa Tarnowska mostem drogowym. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających poprawę dostępności oraz rozwój aktywności społecznej oraz wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych i poprawa jakości życia mieszkańców.

Drogi te po wybudowaniu stanowić będą połączenie dwóch dróg powiatowych w obrębie Dąbrowy Tarnowskiej (Nr 1328K ul. Jagiellońska z Nr 1322K ul. Szarwarska) i odciążą ruch kołowy przez centrum miasta. Ponadto droga będzie stanowić wygodny objazd dla mieszkańców i transportu tranzytowego w przypadku niespodziewanych zdarzeń drogowych w centrum miasta.

IMG 6234 Zawarto umowę na przebudowę ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 6238 Zawarto umowę na przebudowę ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 6246 Zawarto umowę na przebudowę ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 6243 Zawarto umowę na przebudowę ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 6241 Zawarto umowę na przebudowę ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej