W dniu 28 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza RPWiK dokonała zmiany jednoosobowego składu Zarządu Spółki. Odwołany został dotychczasowy Prezes Grzegorz Niedbała oraz powołany pełniący obowiązki  Prezesa Jacek Sarat, do czasu ogłoszenia konkursu.
Powody odwołania byłego Prezesa Grzegorza Niedbały zostały opisane w dolnej części tekstu.
W dniu 29 kwietnia 2020 r.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Stanisław Kusior, Przewodniczący Zarządu Związku Wodociągowego Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz p.o. Prezesa Jacek Sarat przybyli do siedziby Spółki, aby dokonać formalności związanych ze zmianą na stanowisku prezesa. Pan Grzegorz Niedbała po otrzymaniu uchwały o odwołaniu ze stanowiska nie chciał opuścić budynku Spółki, przez co uniemożliwił pracę nowemu Prezesowi Zarządu. 

            Po otrzymaniu decyzji o odwołaniu ze stanowiska prezesa p. Grzegorz Niedbała zaprosił do siedziby Spółki wiele osób, które miały pomóc mu zakwestionować ważność uchwały o jego odwołaniu. Wśród zaproszonych osób przez pana Niedbałę był między innymi Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, radni Rady Miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej Dariusz Lizak i Tadeusz Gubernat, przedstawiciele kancelarii prawnych oraz ksiądz. Pan Grzegorz Niedbała kilkakrotnie wzywał  funkcjonariuszy Policji, którzy po przybyciu do RPWiK nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w działaniach nowego Zarządu Spółki. Przez cały dzień Pan  Niedbała utrudniał poprzez różne działania panu p.o. Prezesowi Jackowi Saratowi oraz Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu wykonywanie czynności związanych ze zmianą prezesa Spółki.

           W celu zabezpieczenia zmiany stanowiska prezesa oraz mienia Spółki Wodociągowej pełniący obowiązki  prezesa Jacek Sarat  poprosił o asystę firmę ochroniarską.  Pan Grzegorz Niedbała wraz z osobami nieuprawnionymi do przebywania na terenie Spółki w dniu 28.04.2020 r. uniemożliwił p.o. prezesowi Jackowi Saratowi objęcie stanowiska pracy. Podejmowane próby w tym zakresie w dniu 29.04.2020 r. trwały do późnych godzin wieczornych. Niestety działania nie przyniosły pełnego rezultatu.  Finalnie w dniu 29.04.2020 w godzinach wieczornych uzgodniono pomiędzy wszystkimi przebywającymi na terenie RPWiK, że opuszczają teren Spółki i rozmowy zostaną wznowione w dniu kolejnym 30.04.2020 r.  P.o. Prezesa Zarządu Spółki Jacek Sarat wraz z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim zgodnie z przyjętym uzgodnieniem opuścili  teren RPWiK.  W momencie kiedy p.o. Prezesa Jacek Sarat i Burmistrz Krzysztof Kaczmarski minęli bramę RPWiK pan Grzegorz Niedbała łamiąc ustalenia dotyczące opuszczenia terenu zamknął bramę RPWiK i pozostał na terenie RPWiK wraz posłem Wiesławem Krajewskim i radnym Dariuszem Lizakiem. Na parkingu  na terenie  RPWiK  pozostały samochody. W całej części biurowej budynku zostały włączone światła.  P.o. Prezesa Jacek Sarat zawiadomił policję o nielegalnym przebywaniu w/w osób na terenie RPWiK, zgłoszenie to zostało przyjęte i zarejestrowane.

            W dniu następnym tj. 30 kwietnia w godzinach porannych p.o. Prezesa Jacek Sarat oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Kusior przybyli  do RPWiK i zastali byłego Prezesa Spółki Grzegorz Niedbałę, który nadal utrudniał objęcie stanowiska p.o Prezesowi Saratowi.  Do pomieszczeń biurowych na zaproszenie byłego Prezesa Niedbały również w dniu 30.04.2020 r. przybyły osoby nieuprawnione do przebywania na terenie Spółki.  Wtedy też obecny był poseł Wiesław Krajewski. Tego samego dnia późnym popołudniem po kolejnym dniu negocjacji i opuszczeniu terenu przez osoby zaproszone przez byłego Prezesa Niedbałę, w tym posła Krajewskiego i  przedstawiciela kancelarii prawnej,  ochrona na polecenie p.o.  prezesa Jacka Sarata zabezpieczyła bramę wjazdową do RPWiK w celu uniknięcia ponownego wejścia osób nieuprawnionych.  Były prezes pan Grzegorz Niedbała podważając decyzję o zabezpieczeniu bramy po raz kolejny wezwał Policję. Patrol Policji przybyły wówczas na miejsce stwierdził brak znamion  nieprawidłowości w podjętych działaniach przez p.o. prezesa Sarata i opuścił teren RPWiK.  Dalsze rozmowy z byłym prezesem Niedbałą, o konieczności zapewnienia Spółce i mieszkańcom naszego miasta bezpieczeństwa, doprowadziły do przekazania przez pana Niedbałę kluczy do części obiektu i bramy obecnemu p.o. Prezesowi Saratowi. Również  pan Niedbała  złożył deklarację, że w dniu 4 maja 2020 r. dojdzie do przekazania w sposób cywilizowany i uczciwy stanowiska.


            Powody odwołania byłego Prezesa Grzegorza Niedbały zostały zawarte w  UCHWALE nr 53/III/2020 zawartej w załączniku. Część treści uchwały tj. jej Uzasadnienie została zawarta poniżej:

  • fakt odmowy udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wyrażony uchwałą nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki RPWiK w D.T. z dnia 28 czerwca 2019 roku stanowiącą wykonanie uchwały  nr VII/26/19 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie instrukcji sposobu głosowania przedstawiciela Związku podczas obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej;
  • fakt kilkukrotnej odmowy zwołania przez Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki – pomimo żądań kierowanych przez uprawnione organy właścicielskie w trybie przewidzianym obowiązującymi regulacjami;
  • kwestionowanie przez Prezesa Zarządu Spółki decyzji organów właścicielskich, m.in. w zakresie dotyczącym wynagrodzenia należnego Prezesowi Zarządu Spółki;
  • utrudnianie dostępu do dokumentów Spółki uprawnionemu organowi właścicielskiemu – Zarządowi Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej;
  • doprowadzenie do błędnego wyliczenia części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki za rok 2018 i rok 2019 oraz części zmiennej wynagrodzenia Prezesa zarządu Spółki za rok 2018, co skutkowało powstaniem po stronie Spółki szkody majątkowej;
  • niewykonanie uchwał Rady Nadzorczej Spółki: uchwały nr 43/III/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. oraz uchwały nr 47/III/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyboru członków Rady Nadzorczej wśród pracowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z o.o., co na gruncie art. 594 § 2 kodeksu spółek handlowych stanowi czyn zabroniony;
  • niewłaściwe zapewnienie obsługi prawnej Radzie Nadzorczej Spółki, co skutkowało wielokrotnym nadużyciem przez Radę Nadzorczą (w okresie od początku kadencji do lipca 2019 roku) udzielonych jej uprawnień oraz niedopełnieniem ciążących na niej obowiązków;
  • niepodjęcie współpracy z Radą Nadzorczą Spółki (w okresie od lipca 2019 roku), w  szczególności poprzez odmowę udostępnienia lokalu Spółki do odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej, ignorowanie uchwał i pism kierowanych do Zarządu Spółki, uniemożliwienie członkom Rady Nadzorczej wykonywania jej statutowych uprawnień i funkcji kontrolnych, w tym wątpliwości nt. sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

Uchwała nr 53/III/2020
Rady Nadzorczej RPWiK sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie odwołania Prezesa Zarządu RPWiK sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej
PDF ICO1 Zmiana Prezesa Zarządu w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Dąbrowie Tarnowskiej

Uchwała nr 54/III/2020
Rady Nadzorczej RPWiK sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu RPWiK sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej
PDF ICO1 Zmiana Prezesa Zarządu w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Dąbrowie Tarnowskiej