Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r (piątek) nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),  nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?
W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).
Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.
Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:
⦁    WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
Wnioski o dofinansowanie można składać:
⦁    poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
⦁    poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.
Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia
Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15.05.2020 r.)
Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15.05.2020 r.).
Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.
Najważniejsze zmiany w Programie:
⦁    uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
⦁    zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
⦁    wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
⦁    dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
⦁    dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
⦁    uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
⦁    możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
⦁    skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
⦁    integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
⦁    poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
⦁    dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
⦁    włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
⦁    wzmocnienie współpracy z gminami;
⦁    wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
⦁    docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.
Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020r.

LIFE MALOPOLSKA Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

Opracował: Szymon Lichorobiec – Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej