Szanowni Przedsiębiorcy!
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znowelizowała przepis art. 31 zzca dotyczący udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W/w zapis ustawowy w nowym brzmieniu wszedł w życie dniu 26 stycznia 2021r. Na tej podstawie Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2021.

Zgodnie z uchwałą:
1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska z opłaty II raty należnej w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
2. Postanawia się o zwrocie II raty opłaty w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży-pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę jednorazową w terminie do 31 stycznia 2021r.

alkohol Zwolnienie z II raty  z opłaty za sprzedaż alkoholu w 2021 roku  dla przedsiębiorców branży gastronomicznej